پشتیبانی و تعمیرات در محل و کارشناس مقیم

سرعت بالا در اجرای فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات یکی از شاخص‌های مهم در این زمینه‌است چرا که پیش از وقوع یک مشکل و همچنین در هنگام وقوع آن، توانایی انتخاب رویکردها و فعالیت‌های مختلف وجود دارد. در صورتی که تمامی فعالیتها و عملیات نگهداری در قالب یک سیستم تعریف شود، موجب فعالیت و کار بی وقفه تجهیزات در سیستم با کمترین هزینه مصرفی و تعمیراتی است. تعمیرات و نگهداری دستگاه هابخش عمده ای از هزینه های یک مجموعه صنعتی در بر می گیرد. شرکت پترو دید با استفاده از روش نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه یا که در این روش، نگهداری از تجهیزات در دوره های زمانی خاص و بر اساس زمانبندی مشخص صورت می‌گیرد همراه با کادر مجرب و متخصص بومی منطقه پارس جنوبی به صورت 24/7 خدمت رسانی میکند مزیت های تعمیرات و نگهداری